• CHUYÊN MỤC: Phụ nữ và đối ngoại
  • HỘI LHPN TỈNH ĐIỆN BIÊN, NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC TỈNH LUÔNG –PHA-BANG, PHÔNG-SA-LỲ, U-ĐÔM-XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, GIAI ĐOẠN 2022-2024
  • Từ ngày 22-25/11/2022 Đoàn Đại biểu Hội LHPN tỉnh Điện Biên, do đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy, tỉnh ủy viên-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn sang thăm và ký kết biên bản hợp tác với Hội LHPN tỉnh Luông-pha-bang, Phông-sa-lỳ, U-đôm-xay, nước Cộng hòa dân chủ dân nhân Lào, giai đoạn 2022-2024 tại tỉnh Luông-pha-bang, nước cộng hòa dân chủ dân Lào.
  • >>> Chi tiết
  • Trang:
    Tổng truy cập: