Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
 • Thời gian đăng: 11/1/2021 11:13:31 AM
 • Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 • ban-tuyen-giao-trung-uong-som-trien-khai-ket-luan-so-12-kl-tw-ve-cong-tac-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi.jpg

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

  Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

  ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

  Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW và các văn bản khác về người Việt Nam ở nước ngoài.

  Thông qua công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Công tác tuyên truyền cần được triển khai chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

  5 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN LỚN TRỌNG TÂM

  Một là, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

  Hai là, tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Ba là, kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

  Bốn là, ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Kết luận số 12-KL/TW; những nội dung mới, giải pháp quan trọng trong của Kết luận số 12-KL/TW, nhất là những nội dung, giải pháp sau:

  Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

  Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh,…

  Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

  Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

  Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

  Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

  Năm là, phản ánh tình hình triển khai Kết luận số 12-KL/TW của các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

 • Nguồn: https://tuyengiao.vn
 • Các tin khác:
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi'.
  Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
  Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  Cảnh giác trước luận điệu cố tình xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên tuyến đầu chống dịch
  Giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
  Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
  Đề cương kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
  1-10 of 22<  1  2  3  >
 • CHUYÊN MỤC