Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Thời gian đăng: 11/22/2021 2:17:49 PM
 • Ngày 20/10, Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Công văn 436-CV/TU về việc Báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt Công văn 436-CV/TU).

 • B-c-H-v-i-o-n-Ca-m-a-nh-n-d-n-nh-t-li-u.jpg

  Bác Hồ với Đoàn Ca múa nhân dân Ảnh tư liệu.

  Theo đó, “… Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thường xuyên, liên tục, chất lượng, hiệu quả tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh và trong xã hội nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…”.

  Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW ngày 13/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Gửi kèm Công văn 436-CV/TU). Nội dung tuyên truyền chia thành 03 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:

  Đợt 1: Tuyên truyền trước thời gian diễn ra Hội nghị (từ nay đến ngày 24/11/2021)

  Xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền, điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.
  Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng điểm sau:

  Thông tin, tuyên truyền về Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện dự kiến vào ngày 21/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ;

  Về Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị với chủ đề “Việt Nam với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện dự kiến tổ chức tối ngày 23/11/2021 tại Nhà Hát lớn Hà Nội;

  Phóng sự phim tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện;

  Các bài phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhận xét, đánh giá của các tổ chức, cá nhân cả ở trong và ngoài nước.

  Đợt 2: Tuyên truyền trong thời gian diễn ra Hội nghị

  Tuyên truyền diễn biến Hội nghị; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng; chủ đề, thông điệp của Hội nghị; bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị; các hoạt động của Hội nghị, các chuyên đề, ý kiến, tham luận tiêu biểu của các ban, bộ, ngành, địa phương và chú trọng, đề cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, góp ý của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với Hội nghị.

  Đợt 3: Tuyên truyền sau thời gian diễn ra Hội nghị

  Tuyên truyền thành công Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến tại các địa phương trên cả nước; khẳng định đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật; đăng, phát, phân tích, làm rõ thêm các bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lan tỏa thông điệp, phản ánh dư luận tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong nước và quốc tế về kết quả và công tác tổ chức của Hội nghị.

  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các tuyến tin, bài; khuyến khích xây dựng các bài viết, phân tích, phỏng vấn, bình luận... với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng, nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Trong công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

  Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thủ địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

 • Kim Phượng, Ban TG-CSLP.
 • Các tin khác:
  Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  NGÀY 16 THÁNG 11 SẼ DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XII
  Ngày pháp luật Việt Nam 9-11
  Xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thuộc cấp độ dịch cấp 4 theo Nghị quyết 128
  Tập huấn “phòng chống tự tử bằng lá ngón” tại xã Phìn Giàng, huyện Điện Biên Đông
  Mô hình “Đường thôn/bản xanh - sạch - đẹp” của Phụ nữ xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên
  Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021)
  Các cấp Hội Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
  1-10 of 506<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC