• CHUYÊN MỤC: Tin tức hoạt động hội
  • Hiệu quả từ mô hình phụ nữ “Tự học chữ, học tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng” tại Bản Nậm Ngám B xã Pu Nhi huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
  • Điện Biên là một tỉnh miền núi địa đầu phía bắc của Tổ quốc. Với địa hình cách trở, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ dân trí thấp, đặc biệt là tình trạng hội viên phụ nữ tại các bản vùng sâu vùng xa còn mù chữ, tái mù chữ tương đối nhiều, đây là cản trở lớn nhất trong công tác vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như tham gia thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ của Hội phụ nữ các cấp. Xuất phát từ thực trạng đó Hội Phụ nữ tỉnh đã lựa chọn bản Nậm Ngám B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông để xây dựng mô hình điểm “Tự học chữ, học tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng”. Sau một năm triển khai mô hình, chị em hội viên đã biết đọc chữ, nói và giao tiếp bằng tiếng phổ thông, đời sống vật chất và tinh thần có nhiều chuyển biến tích cực.

  • >>> Chi tiết
  • Trang:
    1-10 of 104<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  • CHUYÊN MỤC