• Hướng dẫn tuyên truyền 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
  • Số ký hiệu:
  • 05-HD/BTGTU
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC