• Công văn v/v kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
  • Số ký hiệu:
  • 1367-CV/BTGTU
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC