• Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Lao động số 35/2019/QH14
  • Số ký hiệu:
  • 2147/KH-UBND
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC