• QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì Trường Sa, biên giới” Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên
  • Số ký hiệu:
  • 25/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Mào Thị Bạn
  • Đơn vị ban hành:
  • Hội phụ nữ Điện Biên
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC