• về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND"
  • Số ký hiệu:
  • 289/STP-PBGDPL
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Trần Thanh Hưng
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC