• Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027)
  • Số ký hiệu:
  • 48/HD-ĐCT
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC