• Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
  • Số ký hiệu:
  • 49/HD-ĐCT
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC