• Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
  • Số ký hiệu:
  • 71-HD/BTGTU
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC