• Nghị định Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
  • Số ký hiệu:
  • 87/2020/NĐ-CP
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Chính phủ
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC