• Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
  • Số ký hiệu:
  • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Chính phủ
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC