• KẾ HOẠCH Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI
 • Số ký hiệu:
 • Số: 31 /KH-BTV
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • TM. BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (Đã ký) Hà Thị Tươi
 • Đơn vị ban hành:
 • Hội phụ nữ Điện Biên
 • Loại:
 • Kế hoạch
 • Tải file
 • CHUYÊN MỤC